Generalforsamling Multihuset Fyn afholdt 3. november 2023 i Galleriet
Generalforsamlingen startede ud med at alle deltagende holdte et minuts stilhed for vor mangeårige medlem
Vibeke Chatham, der desværre er gået bort og blev begravet 2. november 2023.
1. Valg af dirigent

a. Dorthe Mortensen

2. Valg af referent

a. Sanne Lærke Kragh

3. Bestyrelsens beretning


Beretningen tages udgangspunkt i tre vigtige punkter i foreningens vedtægter.

§1 Multihusets fødsel og baggrund for hjemsted.

Kom bag på alle – ingen havde tænkt tanken før, Multihuset pludseligt opstod som lynet fra en
klar himmel på denne matrikel i 1995.
”Banneret Multihuset” faldt så at sige ned fra himmelen – akkurat som Dannebrog iflg.
Sagnet, gjorde det for 800 år siden.

Udløseren var sigøjneren Svends fødselsdag, der blev holdt her på gården i 1995.
Multihuset afholdte sit første ”rigtige” arrangement i november 1995.
Foreningen Multihuset blev dannet i januar 1996.

Forholdet mellem ejeren af Højgaard og Multihuset har lige siden hvilet på dialog og samarbejde –
tro og tillid mellem parterne.

Først i 2019 blev der oprettet en skriftlig samarbejdsaftale mellem Multihuset og Højgaard.

§2 Foreningens formål/styrende ide.

(er afledt af den ”big-bang”-oplevelse folk samstemmende fik ved den første fest)
Dialog på tværs af forskelle:
At skabe samvær, som kan styrke relationerne mellem mennesker på tværs af alle musikalske,
kunstneriske, sociale, kulturelle og aldersmæssige skel.

At være med til at bevare og udbrede kendskabet til den ”brede folkelige kreativitet”, samt at
give mennesker mulighed for at udtrykke sig og afprøve, måske skjulte talenter overfor et velvilligt
publikum.

Generalforsamling og Foreningens formålsparagraf – den øverste lov/myndighed.
Vedtægterne skal tjene formålet. Er man uenig eller i tvivl om noget, skal man søge svaret i
formålet.

Foreningens formål er ikke i kategori ”Økonomisk forening”, men i ”Ideel forening” – det vil
sige en non-profit, ikke-kommerciel forening med en idé som formål.

Foreningen er ikke en spareklub, men bruger sine midler til at skabe rum til dialog på tværs af
skel jævnfør formålet.

Til gengæld arbejder alle på frivillige, lige vilkår.

I praksis bruges foreningens midler til at skabe ca. 8 arrangementer årligt, der lever op til
foreningens formål.
Hvis foreningen kan betale sine udgifter i forbindelse hermed (foreningens drift-udgifter og
aktivitetsudgifter) – er der balance. Hvis ikke, er vejen frem til at skaffe flere medlemmer, samt
deltagere til arrangementer eventuelt suppleret med sponsorer og fondsstøtte.

Beskærer vi indadtil, lukker foreningen om sig selv, og forhindrer muligheden for at
ekspanderer.

Det vil sige foreningen, hvis økonomi er lagt an på at kunne skabe rum for ”dialog på tværs af
skel”, og invitere mangfoldigheden med – fordrer, at folk fra ALLE samfundsgrupper skal kunne være
med.

§3 Medlemmer
”For at deltage skal medlemmet være indstillet på at yde en aktiv indsats efter bedste evne”

Alle skal have del i ”frirummet” og nydelsen. Vi er fælles om at skabe rammerne.

En aktuel drøftelse i bestyrelsen har været:
Vores forening er baseret på frivillige kræfter. Hvorledes skaber vi en nutidig balance, så både
økonomien og tidens frivillig-forventninger kan hænge sammen og i mødegås.

I praksis betyder den styrende ide/formål
At foreningens medlemmer og bestyrelse skal skabe nogle konkrete rummelige rammer, hvor
foreningens formål kan udmønstre sig i praksis og mangfoldigheden kan komme til orde og finde
udviklingsplads, og tid til relations dannelse.

Multihuset er et fællesskab, hvor vi sammen skaber foreningens ramme:
Fysisk ramme; Klargøringer og skabelse af struktur og miljø i forbindelse med vores arrangementer.
Program-ramme; planlagt program, der skal lægge op til den spontane del
Frirum til spontan aktivitet; indbyde til Jam og Rum for udfoldelse af folks interesser
Årlig aktivitets-ramme: 8 kulturarrangementer, fælles klargøringsdage, generalforsamling og
eksternt samarbejde.

Vigtigt:
Vedrørende samarbejdsaftale for brug af faciliteter mellem Multihuset og Højgaards ejer er følgende
mulighed værd at fremhæve:
Ekstra brug af lokaler – det er muligt for foreningens medlemmer at bruge ”Galleri” og ”Bar” med
tilhørende toiletter til møder, workshops, orkester-øvedage eller anden aktivitet. Denne brug skal
være uden kommercielt tilsnit, og være i overensstemmelse med foreningens målsætning. Da vil risen
være 0,- kroner for lån af lokalerne. Den ekstra brug af lokalerne skal aftales med BM (ejer) i god tid)

Man behøver ikke at ”betale” tilbage i samme mønt!
Man kan være enstrenget eller flerstrenget, ressourcemæssigt set og ud af vores forskellighed
dannes der en smuk og kresátiv helhed, som Multihuset forfølger.
Eksempelvis; Vibeke (æret være hendes minde) beviste via sit pædagogiske virke, at den enstrengede
kan ”shine” – være Fyrtårn og sågar komme og levere ”den manglende brik”, der er afgørende for
retningen af et fællesskab – og vise det gode eksempel for mange!

Multihuset handler om;
At skabe rum – rummelighed – råderum for alle = frirum
At holde rummet åbent for mangfoldighed af evner og interesser

At skabe balance og helhed

Helheden er andet og mere end summen af alle delene. Så længe helheden har størst
opmærksomhed og gennemslagskraft i Multihuset – er der balance.

I denne beretningsperiode har foreningen arrangeret og afholdt
8 skønne kulturarrangementer; fordelt på 5 fredagstræf og 3 Open Air inkl. Årets koncertdag
8-10 fælles klargøringsdage
Været værter for lokale organisationers fællesmøde i august
Lavet arrangement for Dansk Land Rover Klub Region Fyn, og tjent cirka 5.000,- til foreningen
Projektoplæg til de lokale organisationer om at deltage i Årets koncertdag med
”Bakkelandsfremstød”
Udvidet PR

Hovedsager vi har beskæftiget os med i 22/23

 Ny hjemmeside
 Ny kasserer
 Økonomi i forhold til tiltag og formål
 Opdatering af samarbejdsaftale for brug af faciliteter mellem Multihuset og Højgaards ejer.
 Ny madordning

4. Fremlæggelse af det godkendte og reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge
a. Regnskabet blev fremlagt med et mindre underskud, hvilket også var forventet. Regnskabet
er godkendt af de interne revisorer uden bemærkninger.

Resultatopgørelse for periode 01.10.22 – 30.09.23

 

01.10.22

30.09.23

01.10.21

30.09.22

Indtægter 80.880,- 60.975,-
Driftudgifter -86.781,- -78.310,-
Resultat før renter og afskrivninger -5.901,- -17.335,-
Småanskaffelser 0 -718,-
Finansielle udgifter -1.720,- -1.686,-
Resultat efter renter og afskrivelser -7.621,- -19.739,-
Årets resultat -7.621,- -19.739,-

 

Balance pr. 30.09.2023

Aktiver

01.10.22-
30.09.23-

01.10.21-
30.09.22-
Likvide beholdninger 10.306,- 17.387,-
Omsætningsaktiver ialt 10.306,- 17.387,-
Aktiver ialt 10.306,- 17.387,-
     
Passiver    
Foreningsformue  3.086,-  10.707,-
Kortfristet gæld  7.220,-  6.680,-
Kortfristede gældsforpligtelser i alt  7.220,-  6.880,-
Gældsforpligtelser i alt  7.220,-  9.680,-
Passiver i alt  10.306,-  17.387,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fastansættelse af kontingent for det kommende år
a. Kontingentet fastholdes på 250,- kr. pr. medlem.

6. Valg af bestyrelsen, som består af formand, næstformand, kasserer og navngivne tovholdere.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig selv på førstkommende møde.


a. Ole Larsen, Mia Østergaard, Kurt Thomasen, Anne-Lise Maack og Anne-Magrethe Lykkebo
genopstiller til bestyrelsen.
b. Anja Leach og Palle Jørgensen genopstiller ikke.
c. Hanne Gordon Rasmussen er valgt ind i bestyrelsen (sekretærposten)

7. Valg af 2 suppleanter
a. Dorthe Mortensen
b. Gro Scobbie

8. Valg af 2 revisorer
a. Sanne Lærke Kragh
b. Dorthe Mortensen

9. Indkommende forslag
a. Ingen indkommende forslag fremsendt til bestyrelsen.

10. Eventuelt
a. Ole; Hvis bestyrelsen overvejer en forhøjelse, hvad tænker de fremmødte så?
Dorthe; Kontingentets størrelse er med til at bevare formålet i Multihuset.
Dan; meget enig med første svar på spørgsmålet – en del af vores medlemmer er
pensionister uden for mange penge, og derfor kan det pludselig blive en stor post.
Hanne; synes godt kontingentet kan hæves en smule.


b. Lillian; hvad gør man for at øge antallet af medlemmer i stedet for at hæve kontingentet –
man kan måske inviterer TV2Fyn til et arrangement, så folk kan se hvad der sker. Hvor
kommer medlemmerne fra, og hvad gør man for at få folk i nærområdet til at blive medlem.
Gro; der er lavet et nyt tiltag med at lave en flyer for Multihuset – dette arbejde er godt i
gang, men tager noget tid.
Dan; har været med i mange år – der er prøvet mange forskellige ting for at få flere
medlemmer – mange medlemmer forsvandt grundet covid 19, og de er ikke kommet igen.
Tænker en folder er en god ide.
Anne-Lise; en folder kan kombineres med at komme mere ud i musiklivet og komme i snak
med andre mennesker. Der er ikke mange medlemmer fra lokalområdet, men er fra hele
landet. Der arbejdes på at få lokalsamfundet til at komme her. Det er en langsom proces.
Anne-Margrethe; hele Fyn er repræsenteret, samt Jylland.
Gro; en brochure er et supplement til de snakke man har med folk, når man er ude.
Lillian; aftenskoler hvor der foregår kreative ting kunne være et godt sted at få brochure ud –
det er vigtigt at slå på hvad stedet kan. Man skal føle sig inviteret indenfor!
Dan; vi har da vist aldrig tænkt på aftenskoler – det er det helt rigtige sted
Palle; der laves opslag på facebook i god tid før hvert arrangment, så del for guds skyld med
vennerne, så budskabet kommer ud.
Hanne; når vi laver foldere, så deler vi dem ud og sætter opslag op i Faaborg, Assens og
arrangementerne ligges også på nettet på forskellige portaler. Mund til mund metoden er
den bedste.
Anne-Magrethe; vi har prøvet at have dem med ud, men der er ikke mange opslagstavler,
når man kommer ud i den lokale brugs – det er blevet umoderne

Anne-Lise; vi er jo 67 medlemmer, som vi har ligget på i mange år – derudover er der et flow
af mennesker, der bare vælger at betale entre og ikke blive medlem af foreningen.
Bestyrelsen har manglet medlemmerne til at være ambassadører for foreningen – vi har brug
for at medlemmerne hjælper med at sprede budskabet.
Maren; kan ma ikke dele flyer ud på bibliotekerne, svømmehaller og sådanne nogle
offentlige steder.
Lillian; er der nogle højskoler, man eventuelt kunne række ud til – hvad har i af gæster på
holdet, som synes det kunne være sjovt at komme ud og spille for nogle andre. Hvis der
eksempelvis er en højskole i nærheden.
Anne-Magrethe; det er fint at dele flyers ud – jeg ved godt det er et kæmpe arbejde at lave
dem, men kunne man have dem klar til næste arrangement
Hanne; har prøvet at køre ned på campingpladsen i Faaborg, der meget gerne vil have flyers
til at dele ud til gæsterne
Benny; vi har haft unge mennesker både indenfor mad og musik – det eneste det kræver er at
der er nogle, der vil afholde det – det kræver at nogle løber det i gang. Der er ingen
hindringer for at kunne lave sådanne arrangementer. Foreningen har altid være åbent
overfor at afholde forskellige ting.
Lillian; foreningen skal vækste for at få flere med på at formidle budskabet.
Benny; vi har nogle der driver forskellige aktiviteter uden at være i bestyrelsen
Maren; vil gerne lave aktiviteter, men skal bare have nogle mennesker med.

Alt i alt en rigtig god dialog om hvad der kan gøres for, foreningen kan få flere medlemmer – dette er noget
både bestyrelse og medlemmer skal arbejde videre med i kommende periode.