Generalforsamlingen 4. november 2022
16:30-17:30 i Galleriet

Generalforsamling, Multihuset Fyn
1. Valg af dirigent;
a. Connie Hansen
2. Valg af referent;
a. Susanne Lærke Kragh
3. Bestyrelsens beretning


I denne beretningsperiode har vi afviklet
3 Fredagstræf + 3 mere var planlagte, men måtte aflyses pga. Corona.
4 Open Air Festival-arrangementer.

Nok så vigtigt - Vi er fælles om at skabe Rammerne.
Derfor har foreningen også budt på:
10 fælles iværksættelses-dage, hvor foreningen har mødtes til de praktiske, kreative forberedelser, og skabt rammerne op til arrangementerne. Fantastisk givende, hvor ikke mindst drikkepauserne og frokosterne har været styrkende for sammenhængskraften og hele den skabende proces og optakt. En aktivitetstype der har været formende for, hvilket udtryk hver enkelt arrangement har fået.

Budskabet om disse aktiviteter har bestyrelsen gået lidt stille med dørene med og er en type arrangementer, som den kommende bestyrelse med fordel kunne søge at udvikle på som en integreret del af Multihusets udbud af aktiviteter. Jf. formålet.
Skabe balance ml. det praktiske plan, udbuddet af arrangementer og dét, at alle også i sidste ende skal have del i ”Frirummet” og nydelsen af resultaterne.
Årets program-deltagere – har ligeledes bidraget til iværksættelsen 22 bands og solister har stillet sig frivilligt til rådighed for programmet året igemmen.
Galleri-aktiviteter kunst og ferniseringer og har også spillet en vigtig rolle ved årets arrangementer, hvor skiftende kunstnere og amatører har udstillet. V. Dorthe Mortensen

2021
November fredag - 25. års jubilæumsfest.
”Et brag af en fest, hvor Multihusets historie blev illustreret af en Festkavalkade, der var et samarbejdsprojekt af musik og kunstnere fra hele landet med historisk tilknytning Multihuset, som leverede deres hjerteblod til projektet - som et samlet hele.
En for altid mindeværdig aften, der helt igennem viste Multihusets DNA på alle planer.”
December, julearrangement - aflyst, Corona

2022
(Februar fredag - aflyst, Corona)
(Marts fredag - aflyst, Corona)
April fredagstræf
Open Air Festival - over 4 lørdage
Maj - Midsommer Kulturfest
”Der var kærlighed i luften og hul igennem blandt deltagerne til åbning af Multihuset Open Air Festival”. Vi siger tusind tak for en mindeværdig Åbning af Multihuset Open Air Festival (over 4 lørdage).
Trods kulde, regn og det moderate fremmøde - var der stort engagement, volumen og opbakning til 
dagens program lige fra starten – fra den programlagte del – over Åben Scene og Jam i Galleriet - til de sidste gik hjem ud på de små timer!
En dejlig stemningsfyldt dag med stor musikalitet og plads og lyst til at lytte til hinanden – gå sammen ind i dialogen, kunsten og musikken og skabe noget unikt, værdifuldt iblandt os!
Endnu engang kan vi i Multihuset konstatere, at kvaliteten intet har at gøre med antal fremmødte!
Juni - Årets Koncert.
Formålet m. koncept ”Årets Koncert”:
At gøre et fremstød for foreningen og vores skønne Lokalområde at tiltrække nye deltagere til vores forening.
Støttet af kulturpuljen, Faaborg Midtfyn Kommune ”The Beatles Revival fra Prag. Et fantastisk arrangement - med de helt rigtige supportbands, der i løbet af dagen kørte stemning op til klimaks - Stemningen var euforisk og nåede uanede højder, da The Beatles Revival gik på og leverede et brag af en koncert. Tilstedeværende: Der blev solgt 110 billetter. Herudover var der børn, unge, Praktiske hjælpere, musikerne, samt personer, der havde vundet ”fri entré” ved et lotteri i X-Huset.”
August - Holiday Music Kulturfest
September - Jævndøgns Lysfest
Oktober fredagstræf
November fredagstræf
Bestyrelsesmøder og Teamsamarbejde
Der har været afholdt bestyrelsesmøder 10 ordinære bestyrelsesmøder.
Herudover har teams også arbejdet selvstændigt m. hinanden i perioderne imellem.
Er teamene tilstede – har de her mulighed for at sige et par ord!
Eksternt samarbejde, møder og projekter er vigtigt for Multihuset og dialogen på tværs af skel (jf. formålet).
I forrige periode havde vi et samarbejde m. Håstrup og Stormgården om et fælles projekt.
I denne beretningsperiode har Multihuset (delvist sammen med Kirken) udarbejdet et Konkret
forslag /Projektoplæg til en fælles kulturfestival på vores egn. Oplægget har været udgangspunktet for ”En dans sammen med Lokalsamfundet organisationer” – der har udløst mange fællesmøder og skriverier.
Foranlediget af Lokalrådet er denne 11⁄2 årige proces mundet ud i en aftale om at organisationerne nu vil mødes fast fremover til udveksling af erfaringer mv.
Men altså foreløbigt – ikke noget fælles Kulturprojekt!
PR. i forhold til deltagelse
I beretningsperioden er der virkeligt blevet arbejdet intenst med PR. uden at dette har kunnet aflæses på antallet af deltagere, der desværre viser en tendens til at gå i den forkerte retning. Bestyrelsen har løbende analyseret situationen, gjort forskellige tiltag, samt har også nogle bud på, hvad der mere kan gøres.
Vi håber, at generalforsamlingen i dag også har nogle bud.
Fremtidige aftaler
- Foreningen arrangerer en fest for Landroverklubben i lørdag d. 28. januar 2023 Indtjening: 5000 kr. til foreningen
- Årets Koncert 2023 d. 19. august 2023 – ”The Boss, Tribute to Springsteen”.
Nok har der været nogle kæmpe udefrakommende udfordringer undervejs og fremtiden er generelt ret uvis. Oven på Coronakrisen er foreningen knapt nok kommet op på niveau endnu, 
hvortil tidens andre store kriser nu må lægges.
Men dette har kun været med til at skubbe på bestyrelsen og mange flere – der med begejstring og ildhu har lagt sine kræfter i arbejdet – og blevet inspireret til nytænkning – og skabt nogle arrangementer af virkelig høj kvalitet.
Tusind tak til jer alle for årets indsat!
Anne-Lise Maack, formand

a. Galleriet: Gro udstiller frem til februar, hvor Klaus overtager.
b. Køkkenet: Der mangler hjælpere under arrangementerne.
c. Entre: Der mangler en enkelt eller to, der ville have lyst til at hjælpe.
4. Fremlæggelse at det godkendte og reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
a. Der blev stillet nogle gode spørgsmål angående regnskabet, hvor der var et lille underskud.
Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år;
a. Kontingent uændret: 250,- pr. person pr. sæson.
6. Valg af bestyrelsen, som består af formand, næstformand, kasserer og navngivne tovholdere.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig selv på førstkommende
bestyrelsesmøde;
a. Anne-Lise Maack – genvalgt
b. Kurt Thomasen – genvalgt
c. Ole B. Larsen – genvalgt
d. Anja Leach – genvalgt
e. Palle Jørgensen – IT

f. Kassererposten står åben. (er besat pr. 1. februar 2023 af Anne-Margrethe Lykkebo)
g. Sekretærposten står åben.
h. Mia Østergaard – Køkken
i. Poul A. Larsen – Lyd
j. Dorthe Mortensen – Galleri

7. Valg af 2 suppleanter
a. Dorthe Mortensen b. Gro Scobbie
8. Valg af 2 revisorer;
a. Susanne Lærke Kragh b. Dorthe Mortensen
9. Indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag er modtaget.
10. Eventuelt.
a. Dan spørger ind til fremtidig virksomhed. Hvordan vil man få flere medlemmer og besøgende? Dette er en stor opgave for bestyrelsen!
b. Palle Jørgensen vil gerne lave en ny hjemmeside til foreningen – den gamle kører frem til den nye hjemmeside er oppe at køre.
c. Forslag til at fremlægge budget for kommende året sammen med regnskabet for indeværende år.