Bestyrelsens beretning 2021
Foreningen Multihuset Fyn, 5. november 2021

A) Et forenings år med store forandringer.
I nedlukningsåret 2020 var bestyrelsen ramt af desorientering og handlingslammelse i vores isolerede bestyrelsesbobbel, da vi ikke synes at kunne skabe en holdbar plan for fremtidig aktivitet, og vi ej heller modtog den sædvanlige inspiration fra samfundet og vores medlemmer.

Bestyrelsen var oprigtigt bekymrede for, om vi formåede at få vores forening til at overleve.
Økonomisk havde foreningen sine faste udgifter, men ikke tilsvarende indtægter - og med den manglende aktivitetsplan kunne vi frygte en medlemsflugt.

Som et led i en redningsplan valgte bestyrelsen at nedsætte kontingentet for regnskabsåret 1. oktober 2020 – 30. september 2021 til det halve.
Bestyrelsens initiativ virkede dog ikke efter hensigten, da kun halvdelen af vores medlemmer valgte at betale kontingent - skønt nedsættelsen.

På trods af Corona-situationen besluttede vi at afholde årets generalforsamling, men fremskyndet til september, så den kunne foregå udendørs.

B) Skelsættende generalforsamling
i september 2020 og fornyet energi.

Drøftelserne handlede om, hvornår og hvorledes en genåbning kunne finde sted, i forhold til de gældende, men hele tiden foranderlige Coronaregler.
På baggrund af Corona-situationens udvikling samt de skrappe regler for ophold i lokaler, som vores, virkede en genstart af vores arrangementer til at have lange udsigter.

Bestyrelsen, der blev genvalgt, fik til opgave at undersøge muligheden for en genåbning
- at lave nogle beregninger på, hvad det ville koste at afholde meget små indendørs arrangementer under gældende Coronaregler, men frem for alt - at kigge på alternativerne for den hurtigst mulige måde at genåbne på.

Inspirationen fra generalforsamlingen 2020 - gav bestyrelsen stødet til at få lagt en fremadrettet Corona-tilpasset handlingsplan – dvs. en plan, der indeholdt både en plan A og en plan B for den hurtigst mulige genåbning samt indeholdende nye visioner og muligheder for Multihusets fremtid.

c) Handlingsplan for 1. halvår 2021
- at buste vores Forening op til fornyet handlekraft og levedygtighed.
- Udadrettet: at kaste fornyet lys på Fællesskab, Sammenhold og
  Kreativitet i 
lokalsamfundet og lys på det smukke naturskønne
  Sydfynske i tilgift - oven på 1 års nedlukning af samfundets
  kulturaktiviteter.

- Som forening med formålet: ”Dialog på tværs af skel” ønskede vi også
  at give det frivillige samarbejde ml. 
samfundets organisationer et
  Lys Forude og inspiration til en genåbning og "Kickstart".

- Foreningsmæssigt ønskede vi at synliggøre og klarlægge forskels-
  værdien mellem dét -
  til tider, at have muligheden for at deltage,tage ansvar og sætte sine 
  kompetencer i spil på frivillig basis,som aktør i et fællesskab
  omkring et "ideligt"-ikke kommerciel rettet sammenhæng 
  fx. som musiker, kunstner, praktiker m.v. Her er "lønnen" af åndelig
  karakter.

  - og så dét, at man

  til andre tider vil pleje sine indkomstmæssige eller service- og 
  underholdningsmæssige - behov og interesser, hvilket hører til i den
  kommercielle verden, hvor det er kr. og øre, der er det styrende
  element.
  
  Bestyrelsen har indkørt følgende tiltag:
  Medlemmer har fri entré til arrangementerne. Det bliver dyrere at
  være ”gæst” og rigtigt dyrt, men acceptabelt at være "evighedsgæst.


- Vi ville skabe/og skabte et forårsprojekt med 4 udendørs kultur-
  arrangementer.

- Multihusets indendørs aktivitetsmiljø skulle rykkes/ og blev rykket fra
  indendørs til et helt 
nyt udendørs aktivitetsmiljø.

- Dette ville koste nogle penge, som foreningen ikke havde, så vi gik i
  gang med 
projektbeskrivelser og ansøgning til Fonde.

D) Indhentede tilskud
I løbet af januar/ februar modtog Foreningen Multihuset midler fra
Veluxfonden: 20.000 kr.
Den Faberske Fond: 10.000 kr. (Fonden bevilligede 5000 kr. mere, end vi havde søgt om)
Kulturpuljen i Faaborg Midtfyns Kommune bevilligede en underskudsdækning til Alberte Winding-koncerten på 24.200 kr.
Vi fik ansøgte de beløb og mere til – Det viste sig, at disse fonde, som før har støttet os, generelt har stor tillid til Multihusets evne til, at det vi beskriver rent faktisk også kommer til at ske.

E) Forårsprojekt: ”Lyset Forude” fik grønt lys!
Projektet er beskrevet som en sammenhængende række af nytænkte,
Corona-tilpassede Frilufts-kultur-arrangementer - benævnt ”Kulturfester” – i alt 4 stk. med hver deres titel.
Hver kulturfest har indeholdt en hel lørdags optrædener på Frilufts-scenen og forskellige events pr. gang – mulighed for Jam samt køb af forplejning.
Lys-natur-kultur temaet har været den gennemgående røde tråd.

To princip-beslutninger var blevet truffet:
- at én af de 4 kulturfester skulle indeholde, foruden de frivilliges
  optræden, 
en koncert (i år ”kulturfest Lyse nætter” med Alberte
  Winding Duo) 
som Markør og Fyrtårn for projektet.

- at én af de 4 kulturfester skulle arrangeres i et tværgående
  samarbejde med andre foreninger

- i år var det Kulturfest ”Sol over Sydfyn” med Stormgården i Håstrup
  og en tredje forening ”Håstival”

F) Afholdelsen af 4 kulturfester
- "Jævndøgns Lysfest" i marts – rykket til august
- "Vårsping & Rullesten" i april – rykket til september
- "Lyse Nætter" i maj
- "Sol over Sydfyn" i juni

Alle datoer har haft erstatningsdatoer, i tilfælde af at ét eller flere måtte udsættes.
Alle 26 medvirkende frivillige grupper og solister fordelt på de 4 kultur-festivaldage, samt ”fyrtårnet” Alberte Winding Duo – gav tilsagn om at deltage -
også på erstatnings dagen, hvis dette skulle blive nødvendigt.

G) Resultater
Bestyrelsen er yderst tilfredse, og synes at projektet har været en succeshistorie
- Vi fik vendt en negativ spiral til en positiv fremadrettet
- Det fleksible projekt betød at Multihuset var klar til genåbning lang
  tid før alle andre.

- Vi fik afprøvet en ny arrangementsform, som viste sig at være
  spændende og bæredygtigt.

- Foreningen har herved udvidet viften af sine
  aktivitets-/handlemuligheder året rundt.

- vi fik nye medlemmer fra hele landet. Her i blandt 7 fra lokalområdet
- Det nye forskels-system ml. medlemmer og gæster, ser forløbet ud til
  at virke.


H) Perspektiver og visioner for det fremtidige arbejde
Bestyrelsen vil gerne arbejde videre med Projekt ”Lyset Forude” som en tilbagevendende sommeraktivitet (Maj, juni, august, september).
- vi vil gerne gå videre med at opbygge de udendørs faciliter
- vi ser, at der på længere sigt kan voksne noget nyt frem omkring
  hvert af sommerens 
4 kulturfester på deltagernes egne initiativer
- de udendørs faciliteter kan rumme langt flere deltagere og flere
  forskellige aktiviteter end 
inde miljøet kan bære.
  Når der ikke er Corona, kan lokalerne inde spille med som sekunder

  medspiller.
- Bestyrelsen har indledt starten på et samarbejde med
  menighedsrådet, 
hvor vi vil undersøge mulighederne for et
  fællesprojekt vedr. én af de 4 kulturfester 2021, 
samt lave et oplæg,
  hvor flere lokale organisationer inviteres med.


Det er også vores plan at vores kendte Fredagstræf vil forsætte i de kolde måneder af året.
Vi vil fortsat arbejde videre med finansieringen af Foreningen aktiviteter og tage initiativer der går i retning af en bedre balance og en bæredygtig økonomi.

Jeg vil på bestyrelsens vegne
sige tusind tak til alle jer, der på mange forskellige måder via jeres frivillige indsatser, har medvirket til at foreningsåret endte ud med så flotte resultater.

Anne-Lise Maack, formand

Ole Larsen, bestyrelsesmedlem
Mia Østergaard, bestyrelsesmedlem
Anja Leach, bestyrelsesmedlem
Sanne Lærke Kragh, kasserer